Helseforsikring

Ta vare på dine medarbeidere, og hjelp dem å komme raskere tilbake i arbeid. I tillegg sparer bedriften din penger på å unngå lange ventetider og høyt sykefravær.

Helseforsikringen er satt sammen i samarbeid med Vertikal Helse.

 • Medarbeideren får spesialistvurdering innen 10 virkedager.
 • Medarbeideren får behandling/operasjon innen 10/20/28 virkedager, avhengig av hvilken forsikring bedriften har valgt.
 • Tett oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling.
 • Pris på forsikring er uavhengig av alder, kjønn og livsstil. Utgifter relatert til behandling, reise og opphold dekkes.
 • Et uavhengig medisinsk råd sørger for kvalitetssikring av sykehus og leger som blir brukt. Forsikringen dekker også en uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.
 • Stort nettverk med samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet.
Personalforsikring

Det er også en viktig ingrediens i en personalpolitikk som skaper motiverte og lojale medarbeidere. En god personalpolitikk er tuftet på tillit, og gode personalforsikringer som sikrer medarbeidernes familier er en god bidragsyter for å oppnå det.

Vår personalforsikring består av tre forsikringer

 • Gruppeliv gir erstatning om medarbeideren dør. Ektefelle eller samboers liv kan også forsikres.
 • Annen sykdom gjelder uførhet og menerstatning ved skade etter andre sykdommer enn yrkessykdommer.
 • Utvidet medisinsk invaliditet gir økt erstatning ved medisinsk invaliditet.

 

Tjenestereiseforsikring

Forsikringen gjelder i hele verden, både på korte dagsreiser og på lengre reiser inntil 60 dager. Du kan også utvide forsikringen til å dekke ferie- og fritidsreiser for dine medarbeidere med familie.

 • Arbeidsgivers eiendeler er medforsikret for inntil 50.000 kroner.
 • Hjemtransport ved reisesyke dekkes uansett kostnad.
Yrkesskadeforsikring
Du kan også utvide yrkesskadeforsikringen slik at medarbeiderne forsikres for ulykker som skjer på fritiden, noe som ikke dekkes av den obligatoriske yrkesskadeforsikringen.

Vår yrkesskadeforsikring gir erstatning ved:

 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Ervervsmessig uførhet
 • Medisinsk invaliditet
 • Dødsfallserstatning til ektefelle samboer
 • Ikke arvinger etter loven
 • Erstatning til barn under 20 år

Hva gjør jeg om uhellet er ute?

Dersom det er en yrkesskade, legemsskade eller sykdom som anses forårsaket av arbeidsulykke, skal det meldes til Eika Forsikring. Det samme gjelder skade som går på reiseforsikringen. Det er viktig å notere seg at skader tilknyttet yrkesskade alltid må meldes til NAV.

Meld skade
Skader må meldes til oss skriftlig via våre skademeldingsskjemaer eller du kan ringe oss på 03850.

Vertikal Helse behandler alle henvendelser vedrørende helseforsikringen.