Kari E. Holter er en av landets fremste samlivseksperter. Vi har intervjuet henne om parforhold og økonomi.

– Hvordan påvirker dårlig økonomi parforhold?
– Dersom man har dårlig økonomi, begrenses mulighetene. Stabil og god økonomi er en viktig faktor for god livskvalitet. Det gir trygghet og forutsigbarhet, og bidrar med å skape struktur i hverdagen. Opplevelsen av å ha god økonomi gir frihet og mulighet til å kunne planlegge fremtiden, og til skape og realisere drømmer. Det gir muligheter for et godt sosialt liv og gir opplevelser i en større sammenheng. Å ha mulighet til å velge mellom goder i samfunnet, kan gi opplevelse av at en lykkes og har det bra. Det bidrar til økt selvtillit og harmoni.

– Hva med ulike økonmiske prioriteringer?
– I parforhold kan dette være problematisk, dersom paret har ulike prioriteringer og ønsker. Man får begrenset valgmulighetene, og tilværelsen kan oppleves både utrygg og uforutsigbar. Uforutsette utgifter på noen tusen kroner kan bli et stort problem, som igjen kan skape frustrasjon og irritasjon hos paret. Ikke alle greier å samarbeide i vanskelige økonomiske situasjoner. Man kan lett komme i skade for å legge skylden på hverandre for forbruk og feilprioriteringer. Og vende hverandre ryggen, fremfor å samarbeide for å finne frem til løsninger.

Portrett Kari Holter-1
Kari E. Holter er samlivsekspert

– Er økonomi et gjentakende tema i samtaler med par?
– Prioritering av både tid, forbruk og økonomi er vanlige temaer som tas opp i samtaler med par. Ofte er det paret selv som bringer disse temaene på banen, og ikke sjelden fremkommer såre følelser og gammel historikk knyttet til temaene. Det kan også være et problem om det er skjevhet mellom parets inntekter, og at den ene da opplever å ha dårligere økonomi enn den andre. Hvordan inntektene fordeles til forbruk og hva som blir prioritert, kan det også være uenigheter om. De fleste opplever at man i perioder i livet har det trangere økonomisk, og at man kommer seg over det. For mange er det også sunt, fordi det kan bidra til at paret blir mer oppmerksom på å legge til side penger og prioritere hvordan man bruker pengene.

– Har du noen oppfatning om det er mannen eller kvinner som har økonomisk kontroll, eller ingen kontroll?
– Det er nok ikke kjønnsbetinget, og det er ulikt hvordan parene fordeler det økonomiske ansvaret seg imellom. Hos de fleste parene som jeg snakker med, er det likevel ofte slik at det er kvinnen som står for de daglige innkjøpene, klær til barna, gaver, pynt til huset etc. Betaling av regninger kan det være begge som gjør, mens de større innkjøpene til bil, hage og hus står ofte mannen for. Det er da ikke slik at de nødvendigvis betaler fra hver sin private konto. Mange bruker en felles konto for større utgifter, som de begge overfører penger til månedlig.

– Har du opplevd at økonomi har vært en utløsende faktor ved samlivsbrudd?
– Økonomisk utroskap kan på samme måte som annet utroskap, være en utløsende faktor for samlivsbrudd. Min erfaring er at dersom samlivet oppløses på grunn av økonomisk utroskap, er det gjerne fordi det er kombinert med at det også er andre problemer i forholdet. En vanskelig økonomi alene, eller et økonomisk svik fra partneren, kan mange leve med isolert sett. Opplever man i tillegg å bli alvorlig skuffet, såret eller sveket også på andre områder, er det større sannsynlighet for at tilliten og respekten i forholdet har fått varig skade. Slike skader er vanskelige å reparere. Over tid oppløses ofte slike forhold.

– Kan økonomi alene være en grunn til at parforhold vakler?
– ”Når krybben er tom, bites hestene”, er et ordtak som kan beskrive par som sliter med dårlig økonomi over tid. Når det blir knapphet på pengene, blir det også knapphet på goder i livet. Uenigheter og misnøye kan få grobunn, og det fordrer da mye av paret å holde gløden og entusiasmen for parforholdet ved like. De fleste par greier likevel å leve med en vanskelig økonomi for en periode. Det er når økonomien blir vedvarende vanskelig og usunn, at det blir et ordentlig problem. Ofte oppstår det da også tilleggsproblemer. Belastningen på parforholdet kan i slike situasjoner bli urimelig stor og gjøre at hele forholdet blir vaklende.

Yngre krangler mest
En fersk undersøkelse gjennomført av Skagen Fondene viser at 21 prosent av de spurte ofte er uenige med partneren om økonomi og forbruk.
Videre viser undersøkelsen at de yngste krangler mest: nær 33 prosent av parene i aldersgruppen 18 til 34 år oppgir at de er uenige med partneren om parøkonomi (Dagbladet).

Mer informasjon om Kari E. Holter finnes på www.familieterapeut-holter.no