Finanstilsynet strammer kraftig inn praksisen for å gi forbrukslån. Grunnen er at forbrukslån har økt formidabelt blant norske forbrukere. Bare det siste året er veksten i slike lån på 17 prosent.


Finanstilsynet påpeker dessuten at mange tilbydere av forbrukslån driver aggressiv markedsføring og det har vært en betydelig oppblomstring av nisjébanker som tilbyr såkalte usikrete lån.

Urovekkende
Morten Balterzen, som er sjef i Finanstilsynet, mener utviklingen er urovekkende. Finanstilsynet har derfor funnet det nødvendig å fastsette retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.
– Retningslinjene skal bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder påtar seg gjeldsforpliktelser som de senere ikke er i stand til å betjene, samt bidra til solide finansforetak, påpeker Balterzen.

Retningslinjene stiller nå krav til betjeningsevne, maksimal samlet gjeldsgrad og avdragsbetaling:

  • Utlånerne skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på inntekt, utgifter og all gjeld. Ved beregningen skal det legges inn en renteøkning på minst 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld. Lån bør ikke innvilges dersom kunden ikke er i stand til å dekke normale livsoppholdsutgifter etter en slik renteøkning.
  • Kundens samlede gjeld bør ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Låneavtalen bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid. Det bør ikke innvilges lån med løpetid over 5 år. Rammekreditter som er fullt opptrukket, bør omgjøres til nedbetalingslån.

Låne til «bedre vilkår»
Det kan – under visse vilkår – gjøres unntak fra kravene til betjeningsevne og til gjeldsgrad ved refinansiering til bedre vilkår. Videre gjelder ikke kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag når det innvilges kredittkort med kredittramme inntil kr. 25.000, forutsatt at kunden ikke allerede har et kredittkort.

Bankene skal hvert kvartal rapportere til eget styre om etterlevelse av retningslinjene.