Godkjennelse av fusjonsplan fra det norske Finanstilsynet

Det vises til Bank2 ASA's («Bank2») børsmelding 7. desember 2023 om signering av fusjonsplan med Bluestep Bank AB (publ) («Bluestep Bank»), som innebærer at det skal gjennomføres en fusjon mellom Bank2 og Bluestep Bank, med sistnevnte som overtakende selskap.

Det norske Finanstilsynet har i dag gitt sin godkjennelse til fusjonen. Gjennomføring av fusjonen er etter dette kun betinget av godkjennelse fra det svenske Finansinspektionen, samt oppfyllelse av enkelte selskapsrettslige vilkår.

Kontaktdetaljer:
Administrerende direktør Frode Ekeli, telefon 911 42 303 eller besøk bankens hjemmeside: www.bank2.no

Godkännande av fusionsplan från norska Finanstilsynet

Vi hänvisar till pressmeddelande från Bluestep Bank AB (publ) ("Bluestep Bank") den 7 december 2023 om att styrelserna i Bluestep Bank och Bank2 ASA ("Bank2") beslutat att underteckna en gemensam fusionsplan, som innebär att det ska genomföras en gränsöverskridande fusion inom koncernen mellan Bluestep Bank och Bank2 med det förstnämnda som övertagande bolag.

Det norska Finanstilsynet har idag meddelat sitt godkännande till fusionen. Genomförandet av fusionen är efter detta enbart förbehållet godkännande från svenska Finansinspektionen, samt uppfyllandet av vissa bolagsrättsliga villkor.

För mer information, kontakta gärna:
Juan Navas, Kommunikationschef Bluestep Bank
+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

Eller besök: www.bluestepbank.com

Approval of the merger plan by Norwegian Finanstilsynet       

Reference is made to the press release from Bluestep Bank AB (publ) ("Bluestep Bank") on December 7, 2023, regarding the decision by the board of directors of Bluestep Bank and Bank2 ASA ("Bank2") to sign a joint merger plan. The plan entails a cross-border merger within the group between Bluestep Bank and Bank2, with the former as the acquiring company.

The Norwegian Financial Supervisory Authority has today announced its approval of the merger. Completion of the merger is now subject only to approval from the Swedish Financial Supervisory Authority, as well as the fulfillment of certain corporate law conditions.

For further information, please contact:
Juan Navas, Head of Corporate Communication, Bluestep Bank
+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se