Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester


Høsten 2023 ble Bluestep Bank AB (publ) ny eier av Bank2. I den forbindelse gjøres enkelte endringer i Bank2s produkttilbud.

Bank2 vil ikke lenger tilby betalingstjenester, men vil fortsette å tilby sparekontoer med konkurransedyktige vilkår.

Les gjennom Del C av kontoavtalen for generelle vilkår. Nederst finner du neste steg i "Bli kunde"-løsningen. 

Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester – forbrukerforhold

Disse generelle vilkår inngår som en integrert del av kontoavtalen mellom deg og Bank2 ASA ("Banken"). Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalen har et formål som hovedsakelig ligger utenfor personens forretnings- eller yrkesvirksomhet, jf. finansavtaleloven § 1-4.

Innholdsfortegnelse

 1. Kontoopprettelse mv. - legitimasjon
 2. Kontoavtale
 3. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger)
 4. Generelt om disponering av kontoen
 5. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen
 6. Renteberegning ved godskriving og belastning av konto
 7. Kontoinformasjon og kontroll
 8. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner
 9. Mottak av betalingsoppdrag
 10. Overføringstid for betalingstransaksjoner
 11. Særlig om girooverføringer
 12. Avvisning av betalingsoppdrag
 13. Kansellering av betalingsoppdrag
 14. Bankens ansvar for utføring av betalingsoppdrag
 15. Feilaktig godskriving av konto eller godskriving av uriktig beløp. Retting
 16. Feilaktig belastning av konto
 17. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent
 18. Plikter ved bruk av betalingsinstrument
 19. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsoppdrag
 20. Ansvar og egenandeler ved ikke godkjente betalingstransaksjoner
 21. Reklamasjon. Tilbakeføring
 22. Motregning
 23. Midlertidig opphør av Bankens plikter (force majeure)
 24. Konto som ikke brukes. Foreldelse
 25. Endring av kontoavtalen
 26. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen
 27. Bankens oppsigelse  av avtalen
 28. Bankens heving av avtalen
 29. Avvikling av kontoavtalen
 30. Klager og tvisteløsning - Finansklagenemnda
 31. Om Bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet
 32. Innskuddsgaranti
 33. Overgangsregler

1. Kontoopprettelse mv. - legitimasjon

Kontoen er en sparekonto. Det er ikke lagt til rette for at kontoen kan benyttes for betalingsformidling, betalingstjenester eller lignende. Opprettelse av sparekonto er betinget av at kontohaveren har en uttakskonto i en annen norsk bank. Banken har satt et tak på det totale max innskudd på 2 millioner NOK. Innskudd som samlet eller enkeltvis overstiger 2 millioner NOK tilbakeføres til kontohaveren. Kapitalinnskudd som samlet eller enkeltvis overstiger 2 millioner NOK tilbakeføres til kontohaverens uttakskonto. Tilbakeføringen skjer fra den nyeste sparekontoen hvor det overskytende beløpet ble innsatt.    

Ved opprettelse av konto skal kontohaver oppgi fullt navn, bostedsadresse, oppholdsstatus, fødselsnummer eller D-nummer. Har kontohaver hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Kontohaver skal legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Ved endringer i de ovennevnte opplysninger og andre forhold som er relevante og av betydning for Banken å vite om kontohaveren, skal kontohaver varsle Banken umiddelbart.

Dersom Banken krever det skal kontohaver opplyse om sin eller andres bruk av kontoen, herunder gi opplysninger om kontomidlenes opprinnelse og dokumentere dette. Dersom kontohaver ikke gir tilfredsstillende opplysninger til Banken, eller kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, kan Banken nekte å utføre tjenester uavhengig av kontoavtalens bestemmelser om dette.

Banken kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester i samsvar med kontoavtalens  vanlige vilkår. Dersom Banken gir avslag, skal kontohaver umiddelbart skriftlig informeres om avslaget og begrunnelsen for dette, med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av lov. Det skal også opplyses om klageadgang og om muligheten for tvisteløsning i Finansklagenemnda.

Dersom Banken tilbyr at en konto opprettes av flere i fellesskap, skal alle gi opplysninger og legitimere seg som nevnt ovenfor. Normalt vil bare en av kontohaverne få tilsendt kontoutskrifter. I oppgave til ligningsmyndighetene vil normalt bare en av kontohaverne bli oppgitt som eier, men med anmerkning om at kontoen eies av flere.

2. Kontoavtale

Kontoavtalen skal være skriftlig og signert av kontohaver. Ett eksemplar av kontoavtalen er gjort tilgjengelig for kontohaver enten på papir eller et varig elektronisk medium som det er inngått avtale om. Kontohaver kan til enhver tid så lenge avtaleforholdet løper be om avtalevilkårene og informasjon som Banken er forpliktet til å gi etter finansavtaleloven § 3-22.

Avtalevilkår, varsler og meldinger fra Banken mens avtaleforholdet løper samt annen informasjon som kontohaver har krav på vil være på norsk, med mindre annet er avtalt.

3. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger)

Banken er behandlingsansvarlig av kontohavers personopplysninger. Dette vil blant annet være identifikasjons- og kontaktopplysninger, opplysninger knyttet til transaksjoner, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld, samt behandling av  personopplysninger for å motvirke økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen inneholder regler om registrering, utlevering og annen form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. På denne bakgrunn har Banken utarbeidet en Personvernerklæring som forklarer hvordan Banken samler inn og bruker dine personopplysninger. Personvernerklæringen er tilgjengelig på https://bank2.no/personvernerklaering/. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår for Bankens produkter og tjenester: Innskudd og andre spareprodukter, kontohold, betalingstjenester, utlån mv. Reglene er generelle, det vil si at de gjelder for alle avtaleforhold, både nåværende og fremtidige, som kunden har med Banken. Bankens personvernerklæring kan endres uten at slik endring er å anse som en endring av kontoavtalen. Ved vesentlige endringer i personvernerklæringen vil kontohaver bli informert ved bruk av elektronisk kommunikasjon, normalt på Bankens hjemmeside www.bank2.no eller på annen egnet eller avtalt måte. Alle personopplysninger som registreres om kunder i forbindelse med avtaler og bruk av Bankens tjenester er underlagt taushetsplikt.

4. Generelt om disponering av kontoen

Kontoen kan brukes til innskudd og uttak i samsvar med kontoavtalen. Kontoen føres i norske kroner, med mindre annet er avtalt. Kontoen er ikke en betalingskonto. Det er ikke mulig å knytte et betalingskort til kontoen. Kontoen er en ren sparekonto, og kan kun benyttes til kundens egen sparing. Alle uttak/innskudd skal skje enten kontant fra kunden, eller ved betalingsoverføring fra kundens egen konto i annen bank. Kontoen kan ikke benyttes til betalingsoverføring til eller fra tredjeparter.

Banken skal kontrollere at den som disponerer kontoen er berettiget til det. Vedkommende skal bekrefte betalingstransaksjoner ved bruk av betalingsinstrument på den måte som er avtalt, eventuelt ved annen signering. Ved disponering av kontoen kan Banken kreve nødvendig legitimasjon.

Banken kan avslå å utføre et betalingsoppdrag dersom den er i tvil om vedkommendes disposisjonsrett til kontoen.

Kontohaver har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt. Uberettiget belastning skal kontohaver dekke inn umiddelbart.

Innskudd i kontanter kan disponeres umiddelbart etter at de er mottatt av Banken.

Kontohaver kan kreve kontoen sperret, for eksempel fordi det er fare for at andre enn kontohaver eller disponent kan belaste kontoen på uberettiget måte.

Skal det disponeres over midler på avdødes konto, må det fremlegges skifteattest fra tingretten, eller tilsvarende dokumentasjon fra kompetent myndighet i utlandet.

5. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen

Den til enhver tid gjeldende rente fremgår av Bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Renter godskrives ved årsskiftet, med mindre annet framgår av prislisten, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av Bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

Bankens renter, rentemarginer og andre priser kan endres til skade for kontohaver to måneder etter at Banken har sendt kontohaver skriftlig varsel om endringen, se også bestemmelser i punkt 25 om endring av kontoavtalen.

Dersom det er avtalt at renten er knyttet til en referanserente, kan renten endres straks og uten forhåndsvarsel i samsvar med endringen i referanserenten. Det samme gjelder dersom det er avtalt en vekslingskurs som stilles til rådighet av betalingstjenesteyteren eller stammer fra en offentlig tilgjengelig kilde (referansevekslingskurs). Etter slik endring vil Banken informere kontohaver om dette i spareportalen, på Bankens hjemmeside www.bank2.no eller på annen egnet måte.

Er det avtalt at renten skal være bundet i et bestemt tidsrom (konto med bindingstid) der det ikke kan foretas betalingstransaksjoner til eller fra kontoen, vil innskuddet når tidsrommet er utløpt, forrentes etter de regler som gjelder for brukskonto og med samme adgang til renteendring, med mindre annet fremgår av avtalen.

Dersom det er inngått avtale om Sparekonto Flex vil renten på det aktuelle trappetrinn fremgå av gjeldende prisliste.

Kostnader ved bruk av avtalte tjenester kan belastes den aktuelle konto. Det samme gjelder eventuelle påløpte overtrekksrenter og purregebyr. Følger det av Bankens prisliste at kontohaver i egenskap av betalingsmottaker skal dekke kostnader i forbindelse med en betalingsoverføring, kan Banken trekke kostnadene av det overførte beløp.

Banken skal minst én gang i året skriftlig informere kontohaveren om alle påløpte gebyrer og rentesatser, rentevilkår og priser for alternative typer innskuddskontoer som Banken tilbyr samt reglene som gjelder for innskuddsgaranti.

6. Renteberegning ved godskriving og belastning av konto

Ved innbetaling i kontanter og annen godskriving av konto vil Banken beregne renter av beløpet fra og med den virkedag kontoen er godskrevet.

Ved uttak i kontanter eller annen belastning av konto vil Banken beregne renter av beløpet til og med virkedagen før kontoen belastes.

7. Kontoinformasjon og kontroll

All informasjon vedrørende kontoforholdet, for eksempel kontoutskrift og varsel om endringer i rentesats eller kostnader som påkrevd etter lov eller forskrift gjøres tilgjengelig for kontohaver ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, normalt via nettbank.

Dersom kontohaver har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, vil slik informasjon sendes i ordinær post til den hovedadressen som er avtalt for kontoavtalen eller til slik hovedadresse som Banken på annen måte har fått sikker kunnskap om.

Banken kan anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Banken kan benytte elektronisk varsling når dette er påkrevd for å ivareta sine plikter, for eksempel tekstmelding eller annen kommunikasjon Banken har tilrettelagt, for å varsle kontohaver om sikkerhetshendelser og endringer i avtaleforholdet som det er avgjørende at mottakeren får kunnskap om.

Dersom Banken krever gebyr for utsendelse av informasjon på papir eller andre måter i tillegg til via nettbank, vil dette fremgå av Bankens prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte.

Dersom Banken har behov for å varsle kontohaver ved rekommandert brev eller ordinær forsendelse for konto som ikke brukes, eller Banken av annen grunn finner det hensiktsmessig, kan Banken gjøre dette uten at dette også sendes kontohavers nettbank eller annen avtalt måte.

Kontohaver skal snarest mulig kontrollere at opplysningene fra Banken om kontoforholdet er overensstemmende med kontohavers egne opplysninger eller noteringer. Ved uoverensstemmelser skal kontohaver varsle Banken uten ugrunnet opphold. Se om reklamasjonsfrist i tilfelle ikke godkjente belastninger i punkt 21.

Hvert år sender Banken årsoppgave i henhold til skatteforvaltningslovens regler.

8. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner

Kontoen kan ikke brukes til ordinære betalingstransaksjoner, kun betalingstransaksjoner til forhåndsdefinert uttakskonto som angis i spareportalen. Kontoen kan disponeres ved bruk av de betalingsinstrumenter som Banken til enhver tid tilbyr for den særskilte konto og som Banken og kontohaver har inngått nærmere avtale om.

Banken kan ikke uten saklig grunn avslå søknad fra kontohaver om å få disponere kontoen med bestemte betalingsinstrumenter.

Beløpet angitt i betalingsoppdraget vil bli overført til det kontonummer som er oppgitt i oppdraget. Dette gjelder også i de tilfeller oppgitt kontonummer tilhører en annen enn den mottaker (person/foretak) som er oppgitt med navn og adresse i betalingsoppdraget.

Banken kan sperre kontoen for betalingstransaksjoner generelt eller for bruk med et bestemt betalingsinstrument dersom det foreligger objektiv begrunnede hensyn som gjelder sikkerhet eller mistanke om ikke godkjent eller svikaktig bruk. Banken kan også sperre kontoen for bruk med bestemte betalingsinstrumenter hvis det oppdages sikkerhetsmessige svakheter ved betalingsinstrumentet eller dersom det er mistanke om at tjenesten generelt kan bli utsatt for svindelforsøk.

Varsel om sperring og grunnlaget for denne, skal gis før kontoen sperres, eller, dersom dette ikke er mulig, umiddelbart etter sperringen.

Ved opphør av kontoforholdet eller avtaleforholdet for den enkelte betalingstjeneste, eller hvis Banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver straks tilbakelevere , eventuelle ubenyttede sjekkblanketter eventuelle betalingskort og andre betalingsinstrumenter knyttet til kontoen.

9. Mottak av betalingsoppdrag

Et betalingsoppdrag anses mottatt av Banken på det tidspunktet Banken har mottatt alle opplysningene som er nødvendig for å gjennomføre betalingen. Betalingsoppdrag som ikke er levert til Banken på en virkedag, anses mottatt påfølgende virkedag. Mottar Banken betalingsordren etter kl. 14.00, eventuelt et annet tidspunkt som er særlig angitt for den enkelte betalingstjenesteavtale, anses betalingsoppdraget mottatt den påfølgende virkedag.

Hvis et betalingsoppdrag først skal gjennomføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en bestemt periode, eller på den dagen da betaleren har stilt midler til rådighet for Banken, skal betalingsoppdraget anses mottatt den avtalte dagen hvis dette er en virkedag, og ellers den påfølgende virkedagen.

Banken vil starte behandlingen av et betalingsoppdrag samme dag som oppdraget anses mottatt. Banken kan likevel la være å behandle betalingsoppdraget før det er dekning på konto for overføringsbeløpet med tillegg av avtalte priser og kostnader.

Mottatte betalingsoppdrag som skal utføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en bestemt periode, vil bli utført selv om det i tiden mellom oppdraget er gitt og oppdraget skal utføres inntreffer forhold som gjør at vedkommende ikke kunne ha gitt oppdraget. Dette kan for eksempel gjelde der oppdraget er gitt av en fullmektig og fullmakten deretter opphører, kontohaver dør etter at oppdraget er gitt med videre. Kontohaver kan likevel kansellere eller stanse oppdraget etter reglene i punkt 13. Etter at kontoforholdet er opphørt, vil et tidligere innlagt betalingsoppdrag ikke bli gjennomført.

Ved flere betalingsoppdrag som skal utføres samme dag, har Banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingsoppdragene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalingsoppdrag som ikke blir gjennomført på grunn av manglende dekning.

Banken er ansvarlig for gjennomføring av en betalingstransaksjon inntil mottakers bank har mottatt det overførte beløpet. For belastningstransaksjoner iverksatt av eller via betalingsmottakeren, er betalingsmottakerens bank ansvarlig for at belastningsoppdraget blir oversendt til betalers bank.

10. Overføringstid for betalingstransaksjoner

Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsoppdraget til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsoppdraget anses mottatt etter reglene over. Overføringstiden kan forlenges med én virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner.

For betalingstransaksjoner i norske kroner i Norge vil beløpet dessuten godskrives betalingsmottakers bank samme virkedag som betalerens konto belastes.

Ved betalingstransaksjoner til kontohaver vil Banken stille det overførte beløpet til rådighet på kontohavers konto umiddelbart etter at Bankens egen konto er godskrevet.

11. Særlig om girooverføringer

Ved bruk av standardiserte giroblanketter (blanketter påført betegnelsen GIRO) kan kontohaver foreta kontant innbetaling til Banken i norske kroner. Blanketten fylles ut av kontohaver (betaler) i samsvar med anvisningene og innleveres avsenderbanken i henhold til deres til enhver tid gjeldende rutine for innlevering av giroblanketter. Banken støtter ikke bruk av utbetalingsanvisninger.

12. Avvisning av betalingsoppdrag

Banken kan avvise betalingsoppdrag dersom ikke alle vilkårene i kontoavtalen (herunder vilkår for den enkelte betalingstjeneste) er oppfylt eller det er bestemt i eller i medhold av lov. Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på kontoen for det beløp som skal belastes, betalingsoppdraget mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres eller kontoforholdet eller betalingsinstrumentet i Banken er opphørt eller sperret.

Banken kan nekte å gjennomføre transaksjoner dersom det foreligger saklig grunn, f.eks. ved begrunnet mistanke om at transaksjonen har sammenheng med en straffbar handling, eller det er nødvendig for at Banken skal kunne oppfylle plikter i lov, bestemmelser i medhold av lov, pålegg fra offentlig myndighet eller domstol eller sanksjonsregelverk, herunder forbud mot betalingsformidling av pengespill som ikke har norsk tillatelse. Med sanksjonsregelverk menes enhver lov, forskrift, regulering, bestemmelse eller påbud som omhandler handelsmessige, økonomiske eller finansielle sanksjoner, restriktive tiltak eller blokader som er utstedt eller vedtatt av den norske stat, FN, EU, USA eller Storbritannia, samt eventuelt annen nasjonal eller overnasjonal myndighet som Banken finner det nødvendig å ta hensyn til.

Betaler skal bli underrettet om avvisningen og om grunnen til den og om fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til avvisningen, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. Betaleren skal straks underrettes om dette på avtalt måte og senest innenfor de frister som gjelder for godskriving av betalingsmottakerens konto. Banken kan kreve gebyr for underretningen dersom avvisningen skyldes betalers forhold.

Dersom Banken gjennomfører dekningskontroll og det ikke er dekning på kontoen på belastningsdag, kan Banken uten hensyn til bestemmelsene foran, i inntil fem påfølgende virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll).

13. Kansellering av betalingsoppdrag

Betaler kan ikke kansellere et betalingsoppdrag etter at det er mottatt av Banken. For betalingsoppdrag som skal gjennomføres på en senere dag, kan betaler likevel kansellere betalingsoppdraget inntil utgangen av virkedagen før den avtalte betalingsdagen.

Et betalingsoppdrag kan heller ikke kanselleres dersom Banken etter anmodning fra kontohaver (betaler) har eller kan anses å ha bekreftet overfor mottaker at betalingen vil bli gjennomført.

Fullmakter til enkeltstående betalingstransaksjoner som skal iverksettes av eller via betalingsmottakeren, kan ikke kanselleres etter at kontohaver (betaleren) har meddelt sitt samtykke til transaksjonen til betalingsmottakeren.

For kansellering/tilbakekall av sjekker gjelder reglene i sjekkloven.

Dersom betalingsoppdraget kanselleres er Banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av kanselleringen.

For bestemte typer av betalingsoppdrag kan det fremgå av vilkårene at betaleren ikke kan kreve kansellering/endring, eller det kan gjelde avvikende regler for kansellering for enkelte betalingstjenester.Banken kan kreve gebyr for kanselleringen av kontohaver (betaler) dersom kontohaver ønsker Bankens bistand med forsøk på å kansellere/endre ut over gjeldende frister.

14. Bankens ansvar for utføring av betalingsoppdrag

Banken er ansvarlig overfor kontohaver for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen, med mindre Banken kan dokumentere at mottakerens bank har mottatt beløpet innen utløpet av overføringstiden. Er Banken ansvarlig, skal den uten ugrunnet opphold overføre beløpet for betalingstransaksjonen til kontohaver og eventuelt gjenopprette tilstanden på kontohaver konto slik den ville vært om den mangelfullt gjennomførte betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted, herunder dekke kontohavers rentetap og andre kostnader. Bankens ansvar omfatter også gebyrer og renter kontohaver må betale som følge av at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt gjennomført.

Bankens ansvar etter avsnittet over er betinget av at kontohaver reklamerer uten ugrunnet opphold etter at kontohaver ble oppmerksom på forholdet, og senest 13 måneder etter betalingstransaksjonen skulle vært gjennomført. Ved kontohavers reklamasjon skal Banken umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og snarest melde fra til kontohaver om utfallet. Hvis kontohaver hevder at en betalingstransaksjon ikke er korrekt gjennomført, påhviler det Banken å bevise at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokført og ikke var berørt av teknisk svikt eller andre feil i denne forbindelse.

Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom mottaker og dennes bank.

Før øvrig vises til reglene om Bankens ansvar i finansavtaleloven §§ 3-49, 3-50, 4,28, 4-29 og 4-33.

15. Feilaktig godskriving av konto eller godskriving av uriktig beløp. Retting

Dersom Banken ved en feil har godskrevet uriktig konto eller godskrevet uriktig beløp, og dette skyldes feil hos Banken, en annen bank eller en av Bankens medhjelpere, kan feilen rettes ved å belaste eller etterbelaste kontoen innen utløpet av tredje virkedag etter at godskrivingen skjedde. Bankens adgang til retting av feil gjelder ikke dersom godskriving av kontoen er skjedd i samsvar med betalingsoppdrag fra en tredjeperson. Hvis godskrivingen har sammenheng med straffbart forhold fra kontohavers side, eller fra en annen som har rett til å disponere kontoen, kan Banken foreta retting også etter tredagersfristen. Ved slik feil vil Banken varsle kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen.

At Banken ikke har adgang til å foreta retting ved belastning av kontoen etter ovenstående, er ikke til hinder for at Banken kan kreve tilbakesøking eller etterbelastning etter alminnelige regler.

16. Feilaktig belastning av konto

Hvis Banken ved en feil har belastet kontoen, skal den uten ugrunnet opphold godskrive kontoen for et tilsvarende beløp. Ved slik feil vil Banken varsle kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fått uriktige opplysinger om disponibelt beløp på kontoen. I tilfelle kan varselet gis i forbindelse med kontoinformasjon etter punkt 7 foran. Banken skal videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstått ved den feilaktige belastningen. For eventuelt indirekte tap svarer Banken etter alminnelige erstatningsregler.

17. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent

Kontohaver kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet, inkludert renter, for en betalingstransaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren hvis kontohaver kan påvise at

 1. kontohaver ikke har godkjent det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, og
 2. beløpet oversteg hva kontohaver med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i kontoavtalen og omstendighetene for øvrig.

Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom kontohavers samtykke til betalingstransaksjonen ble gitt direkte til Banken og, når det er relevant, kontohaveren ble varslet om den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen.

Kontohaver må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal Banken enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingstransaksjonen og rentetapet eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Finansklagenemnda.

18. Plikter ved bruk av betalingsinstrument

Kontohaver skal bruke betalingsinstrumenter i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk. Kontohaver skal også følge de til enhver tid gjeldende regler og instruksjoner om bruk, oppbevaring, vern om koder og personlig sikkerhetsinformasjon (for eksempel BankID), fremgangsmåte for varsel om tap og uberettiget tilegnelse/bruk mv.

Etter at slik underretning er gitt, skal Banken straks hindre enhver videre bruk av betalingsinstrumentet. Banken skal sørge for at kontohaver i 18 måneder fra varselet er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik varsel. Banken vil ikke kreve vederlag for slikt varsel om tap av betalingsinstrument/personlig sikkerhetsanordning med videre.

19. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsoppdrag

Har Banken gjennomført et betalingsoppdrag til det kontonummer som kontohaver har angitt i betalingsoppdraget, skal den anses å være korrekt gjennomført av Banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Dette gjelder selv om kontohaver i tillegg til kontonummeret har oppgitt ytterligere opplysninger. Kontohaver skal følge Bankens anvisninger om forsiktighet og egenkontroll, og innrette seg etter varslinger om sikkerhetsbrudd, feil eller annet som Banken gir til enhver tid.

Banken har ikke ansvar for feil gjort av kontohaver da betalingsoppdraget ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, feil KID- nummer eller lignende. Banken er heller ikke ansvarlig dersom kontohaver bevisst har oversett en særskilt varslingsordning etablert for å hindre slik feilbruk. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kontohavers side.

Selv om Banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil Banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand.

20. Ansvar og egenandeler ved ikke godkjente betalingstransaksjoner

Banken er ansvarlig for tap som skyldes en ikke godkjent betalingstransaksjon, mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.

Kontohaver svarer med en egenandel på inntil kr. 450 for tap ved ikke godkjent betalingstransaksjon som skyldes tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument. Kontohaver svarer likevel ikke med en slik egenandel hvis kontohaver ikke kunne ha oppdaget tapet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelsen på forhånd, og heller ikke har opptrådt svikaktig.

Kontohaver svarer for hele tapet ved ikke godkjent betalingstransaksjon dersom tapet skyldes at kontohaver ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter punkt 20 foran. Dersom betalingstransaksjonen har skjedd ved bruk av et elektronisk betalingsinstrument, svarer kontohaver likevel bare med inntil kr. 12000.

Dersom tapet skyldes at kontohaver forsettlig har misligholdt en eller flere av sine forpliktelser etter punkt 19 foran, slik at kontohaver måtte forstå at misligholdet kunne innebære en nærliggende fare for at betalingsinstrumentet kunne bli misbrukt, skal kontohaver bære hele tapet.

Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingsinstrument etter at kontohaver har varslet Banken i samsvar med punkt 19 foran. Kontohaver er heller ikke ansvarlig for tap hvis Banken ikke har sørget for at kontohaver kan foreta slik varsling, ikke har krevd sterk kundeautentisering der kontohaver har initiert betalingstransaksjonen, eller hvis kontohaver ikke kunne ha oppdaget tapet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelsen på forhånd.

Dersom kontohaver har opptrådt svikaktig svarer kontohaver uansett for hele tapet.

Kontohavers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 4-31.

21. Reklamasjon. Tilbakeføring

Bestrider kontohaver å ha godkjent en betalingstransaksjon, skal Banken dokumentere at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

Dersom kontohaver mistenker at han kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med belastningen, kan Banken kreve at kontohaver anmelder forholdet til politiet.

Kontohaver skal gi Banken en skriftlig redegjørelse om forholdene ved enhver tapssituasjon.

Dersom det etter tilbakeføring blir klart at kontohaver likevel er ansvarlig for belastningen, kan Banken foreta retting ved å belaste kontoen.

22. Motregning

Banken kan ikke motregne i innestående på konto eller i midler som Banken har fått til disposisjon for å gjennomføre betalingsoppdrag, unntatt for forfalte krav som springer ut av kontoavtalen. Videre kan Banken motregne mot innestående på konto krav som er oppstått som følge av et straffbart forhold som kontohaver utfører eller medvirker til, med mindre kravet er ervervet fra en tredjepart. Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre konto) på samme vilkår som for motregning.

Bestemmelsen over er ikke til hinder for retting av feilaktig godskriving eller at det etter ellers gjeldende rettsregler stiftes særskilt sikkerhetsrett i innskudd på kontoen.

23. Midlertidig opphør av Bankens plikter (force majeure)

Bankens plikter etter denne avtalen – herunder utbetalings- og belastningsplikten – opphører midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor Bankens kontroll og som Banken ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgende av. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Banken i eller i medhold av lov.

24. Konto som ikke brukes. Foreldelse

Er det gått mer enn 24 måneder siden siste betalingstransaksjon (avregning av renter ikke medregnet),  skal Banken gi melding om kontoen i rekommandert brev til kontohaverens eller arvingenes sist kjente adresse, eller på annen måte innhente bekreftelse fra disse om at meldingen er mottatt. Meldingen skal angi at Banken har rett til å si opp kontoen når foreldelsesfristen etter foreldelsesloven § 4 begynner å løpe, når fristen vil løpe ut og hva som kreves for å avbryte fristen.

25. Endring av kontoavtalen

Er partene enige om det, kan kontoavtalen endres. Endringen skjer i utgangspunktet på samme måte som ved inngåelse av ny avtale, men er bindende uten kontohavers signatur.

Endring av kontoavtalen til kontohavers skade kan tidligst settes i verk to måneder etter at Banken har sendt skriftlig varsel til kontohaver om endringen.  Endring som ikke er til kontohavers skade kan settes i verk straks.

Forslag til endring av kontoavtalen skal varsles kontohaver. I varselet skal Banken opplyse om

 1. forslaget til endring,
 2. at kontohaver for ikke å bli bundet av de nye vilkårene ved passivt samtykke må varsle Banken skriftlig om det motsatte innen det foreslåtte iverksettingstidspunktet,
 3. at kontohaver har rett til å si opp avtalen straks og vederlagsfritt innen iverksettelsesdatoen før iverksettingstidspunktet for nye vilkår,
 4. at varselet også gjelder oppsigelse hvis kontohaver ikke aksepterer endringen, og
 5. begrunnelsen for endring av avtalens bestemmelser om renter, gebyrer og andre kostnader dersom dette inngår i varselet.

Om endringer i renter, gebyrer og andre omkostninger, se punkt 5.

26. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen

Kontohaveren kan til enhver tid si opp kontoavtalen, med mindre annet særskilt er avtalt for den enkelte konto eller betalingstjeneste. Kontohaver har i så fall rett til å normalt få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuelle forhåndsbetalte gebyrer. Ved kontohavers oppsigelse mindre enn seks måneder etter at kontoavtalen eller den enkelte konto eller betalingstjeneste har trådt i kraft, kan det påløpe gebyr for oppsigelse.

Kontohaver kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Bankens side. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid etter at kontohaveren ble eller burde ha blitt klar over hevingsgrunnen.

Ved oppsigelse fra kontohaver etter varsel fra Banken om endringer i kontoavtalen til skade for kontohaver eller ved kontohavers heving, skal kontohaveren normalt få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet.

Kontohaver skal i så fall også få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuelle forhåndsbetalte gebyrer.

27. Bankens oppsigelse av avtalen

Banken kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn og det ikke er avtalt bindingstid for innskuddet. Ved slik oppsigelse fra Bankens side skal kontohaveren normalt få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuelle forhåndsbetalte gebyrer, og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet.  Som saklig grunn regnes i alle tilfeller at

 1. det er gått mer enn 24 måneder siden siste transaksjon når godskriving av renter ikke medregnes,
 2. kontohaver med hensikt har brukt kontoen til ulovlige formål, se også punkt 28  nedenfor
 3. kontohaver har gitt uriktige opplysninger for å få konto eller tjenester og de korrekte opplysningene ville ha ført til avslag fra Banken,
 4. kontohaver ikke lenger er lovlig bosatt innenfor EØS, eller
 5. kontohaver ikke aksepterer Bankens forslag til endring av avtalen.

Ved saklig grunn etter bokstavene b) og c) kan Banken si opp kontoavtalen med øyeblikkelig virkning. Forhold som utgjør saklig grunn til oppsigelse kan etter omstendighetene også være grunn til sperring, heving og/eller avvikling, se punkt 28 nedenfor. Sperring kan utøves uten hensyn til frist for iverksettelse ved oppsigelse og/eller rettefrist ved heving.

Tilsvarende oppsigelses- og hevingsrett gjelder for avtale om særlige tjenester knyttet til en konto.

28. Bankens heving av avtalen

 1. Banken har gjort det klart for kontohaver at fremlegging av opplysninger eller nødvendig dokumentasjon er en forutsetning for å kunne vurdere om kontohaver skal gis et tilbud om avtale på angitte vilkår, og det senere påvises at kontohaver bevisst har tilbakeholdt eller forfalsket opplysninger eller nødvendig dokumentasjon,
 2. det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkursloven hos kontohaver, eller
 3. kontohaver har handlet klart i strid med redelighet og god tro.

Ved saklig grunn etter bokstav c) kan andre foretak i samme konsern som Banken heve sine eventuelle avtaler med kontohaver.

Banken skal varsle kontohaver skriftlig om hevingen. Grunnen til hevingen og hevingens virkning skal opplyses og kontohaver skal gis en frist på to uker til å rette forholdet dersom forholdet kan rettes. Fristen gjelder i alle tilfeller ikke dersom kontohaver har tilbakeholdt eller forfalsket opplysninger eller handlet i strid med redelighet og god tro.

Banken kan sperre og/eller straks heve avtalen hvis Banken har begrunnet mistanke om at kontohaver benytter kontoen eller Bankens tjenester på en måte eller til et formål som er ulovlig for kontohaver eller Banken, herunder dersom bruk av kontoen har sammenheng med en straffbar handling. Det samme gjelder hvis Banken får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at kontohaver eller noen kontohaver svarer for har latt andre benytte kontoen på slik måte.

Tilsvarende hevingsrett gjelder for avtale om særlige tjenester knyttet til kontoforholdet.

29. Avvikling av kontoavtalen

Dersom kontohaver ikke gir tilfredsstillende opplysninger til Banken, jf. punkt 1 foran, eller kundetiltak etter Bankens vurdering ikke kan gjennomføres, kan Banken avvikle, herunder sperre, kontoavtalen med øyeblikkelig virkning.

Tilsvarende rett til sperring og/eller avvikling gjelder for avtale om særlige tjenester knyttet til kontoforholdet.

Banken skal varsle kontohaver skriftlig. Varselet skal om mulig gis før sperring og/eller avvikling iverksettes. Dersom Banken på grunn av faktiske eller rettslige forhold er forhindret i å varsle, skal Banken varsle kontohaver straks hindringen er bortfalt, med mindre det åpenbart anses som unødvendig å gi varsel på dette tidspunktet.

Banken skal gi kontohaver en begrunnelse, med mindre lov eller regler gitt i medhold av lov eller pålegg fra offentlig myndighet eller domstol er til hinder for det.

Ved kontohavers død har Banken rett til å sperre konto og betalingstjenester og bringe kontoavtalen til opphør.

30. Klage og tvisteløsning - Finansklagenemnda

Dersom kontohaveren er misfornøyd eller ønsker å klage kan kontohaveren i første omgang kontakte Banken kundetjeneste. Mer informasjon om reklamasjon og klage og Bankens klagerutiner finnes på Bankens hjemmeside www.bank2.no.

Dersom kontohaveren ikke er fornøyd med det svaret kontohaveren får, eller har andre klager kan kontohaveren skriftlig kontakte klageansvarlig hos Banken, gjennom skriftlig henvendelse til Bank2 ASA, Pb. 1394 Vika, 0114 Oslo  eller til e-postadresse post@bank2.no

Oppstår det tvist mellom kontohaveren og Banken, kan kontohaver bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og kontohaver har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Banken kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av konto eller betalingsinstrument.

Henvendelser sendes til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, tlf. 23 13 19 60. For nærmere informasjon og klageskjema, se www.finkn.no

31. Om Bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet

Bankens hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhet, med konsesjon fra den svenske Finansinspektionen. Bankens virksomhet i Norge står under tilsyn av Finanstilsynet og er registrert i blant annet Foretaksregisteret. Bankens organisasjonsnummer fremgår av Bankens avtaler og på Bankens nettsider. Banken er ikke merverdiavgiftspliktig med hensyn til kontohold og betalingstjenester.

Bankens virksomhet med mottak av innskudd, kontohold og ytelse av betalingstjenester er bl.a. regulert i finansforetaksloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven. Disse lovene er elektronisk tilgjengelig på www.lovdata.no.

32. Innskuddsgaranti

Etter lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), er banker med hovedsete i Norge obligatoriske medlemmer av Bankenes sikringsfond. Banker med hovedsete i annet land kan velge å bli medlem av sikringsfondet på lik linje med norske banker.

Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av sikringsfondet med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv om innskyteren har flere kontoer i Banken. I tillegg omfatter innskuddsgarantien innskudd i sin helhet som er gjort de seneste 12 månedene knyttet til visse livshendelser, eksempelvis salg av bolig.

Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til Banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien fra Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.