Hvordan behandler Bluestep personopplysninger?

Hos Bluestep beskytter vi ditt personvern, og sørger for at du føler deg trygg som kunde hos oss. Vi behandler derfor personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Bluestep Bank AB (publ) Personvernerklæring

Gyldig fra og med 2024-06-13

Definisjoner

Behandlingsansvarlig: Bluestep Bank AB (publ), filial i Oslo. Organisasjonsnummer: 995 268 841. Adresse: Henrik Ibsens gate 60A, Pb. 1394 Vika, 0114 Oslo. Bank2 er en del av Bluestep Bank.

Kunde: Refererer til en fysisk person som har inngått, eller har uttrykt ønske om å inngå en avtale med Bluestep angående noen av Bluestep sine produkter som tilbys i Norge.

Representant: Refererer til en fysisk person som representerer kunden, slik som en verge eller fullmektig.

Registrert: Kunde og Representant sammen.

Bluestep: Gjelder Bluestep Bank AB (publ) med tilhørende filialer

Behandling av personopplysninger

Bluestep behandler personopplysninger som kan knyttes til innvilgelse og administrasjon av kreditt, sparekontoer og andre relaterte tjenester. Personopplysninger behandles også for markedsføring av Bluestep sine produkter, og for å oppfylle regulatoriske krav.

At du oppgir dine personopplysninger for inngåelse og administrasjon av avtaler er nødvendig for å inngå, og oppfylle henholdsvis kredittavtaler og sparekontoavtaler. Dette omfatter kun den behandlingen som skjer på grunnlag av det rettslige grunnlaget for kontrakten. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, vil vi ikke kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalene. At du oppgir personopplysninger til oss er ikke et lovkrav, men visse formål med behandlingen kan skje på grunnlag av en juridisk forpliktelse.

På grunn av fusjonen mellom Bluestep og Bank2, vil visse lagringstider avvike fra den informasjonen som er oppgitt nedenfor for tidligere Bank2-kunder i en overgangsperiode. Du kan lese mer om fusjonen på www.bluestep.no.

Innvilgelse av kreditt, opprettelse av sparekonto, mm.

Formål med behandlingenPersonopplysninger som blir behandletInformasjonskildeBehandlings-grunnlagLagringstid
Inngåelse av kredittavtaleNavn Personnummer Kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer) Økonomiske forhold som: kreditthistorikk, husholdningsutgifter, inntekt, informasjon om bolig som skal belånesInformasjon innhentes fra Kunden. Adresseopplysninger innhentes via Folkeregisteret Kredittopplysninger innhentes fra kredittopplysningsselskap (etter Kundens samtykke). Opplysninger om eiendom hentes fra Eiendomsverdi og Eiendomsregistret via kredittopplysningsselskap Informasjon om nåværende og tidligere boretter innhentes også fra respektive borettslag Inntektsopplysninger kan innhentes fra arbeidsgiver (etter Kundens samtykke) Informasjon om Kundens kreditter innhentes fra Gjeldsregisteret, Skatteetaten, banker og/eller andre kredittinstitusjoner og kreditorer. Informasjon fra myndigheter som NAV og Skatteetaten innhentes også for å få oversikt over Kundens gjelds- og inntektssituasjon. .Oppfyllelse av avtaleDersom den registrerte innvilges lån, lagres personopplysningene så lenge avtaleforholdet varer, og deretter i 10 år med hjemmel i lov. Dersom det ikke etableres et kontraktsforhold, slettes personopplysningene etter 3 måneder. Personopplysninger kan lagres i lengre perioder enn det som er nevnt ovenfor dersom Kunden har samtykket til det
Inngåelse av avtale om sparekontoNavn, personnummer, kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer). Informasjon om inntekt, skattemessig bosted, statsborgerskap og uttakskonto.Informasjon innhentes fra Kunden. Adresseopplysninger innhentes via Folkeregisteret   Skattetaten  Oppfyllelse av avtalePersonopplysningene bevares så lenge avtaleforholdet varer, og deretter i 10 år med hjemmel i lov.  
Administrering av kredittavtaler og sparekontoavtalerNavn Personnummer Kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer), økonomiske forhold som opplysninger om inntekt m.mInformasjon innhentes fra Bluesteps kundesystem og Kunden. Adresseopplysninger innhentes og oppdateres månedlig via Folkeregisteret  Oppfyllelse av avtalePersonopplysningene bevares så lenge avtaleforholdet varer, og deretter i 10 år med hjemmel i lov.  
Administrasjon av meglervurderinger /verdivurderingerNavn Personnummer Adresse og opplysninger om boligen som skal pantsettesInformasjon innhentes fra Bluesteps kundesystemOppfyllelse av avtale om vurdering av kundens bostedPersonopplysningene lagres i 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet med hjemmel i bokføringsloven  
Håndtering av ubetalte kreditterNavn Personnummer Kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer) Økonomiske forhold som opplysninger om inntekt, gjeld m.mInformasjon innhentes fra Bluesteps kundesystem Adresseopplysninger innhentes via Folkeregisteret Opplysninger fra namsmyndighetene innhentes for å få informasjon om kundens gjeld.Oppfyllelse av avtalePersonopplysningene bevares så lenge avtaleforholdet varer, og deretter i 10 år med hjemmel i lov  
Innspilling av telefonsamtalerNavn, personnummer, kontaktinformasjon og annen informasjon oppgitt av den Registrerte i samtalen.Informasjonen innhentes fra den Registrerte  Bluesteps legitime interesse i å administrere forholdet til Kunden, videreutvikle Bluesteps ansatte, sikre kvaliteten på Bluesteps kundeservice samt forebygge og undersøke svindel og klagerSamtaleopptakene slettes tre år etter opptakstidspunktet.
Informasjon om Kundens RepresentantNavn Personnummer KontaktinformasjonInformasjonen blir innhentet fra Representanten og KundenOppfyllelse av avtaleDersom Kunden får innvilget lån, lagres personopplysningene så lenge avtaleforholdet varer og deretter i 10 år med hjemmel i loven om foreldelse. Dersom det ikke etableres et kontraktsforhold, slettes personopplysningene etter 3 måneder.
Håndtering av klagerNavn Personnummer Kontaktinformasjon og annen informasjon oppgitt av den Registrerte i forbindelse med sin klageInformasjonen er hentet fra den Registrerte og fra Bluestep sitt kundesystemOppfyllelse av rettslig forpliktelse eller annet myndighetsvedtakOpplysningene oppbevares i fem år etter at klagesaken er avsluttet

 

Markedsføring

Formål med behandlingenPersonopplysninger som blir behandletInformasjonskildeBehandlings-grunnlagLagringstid
Direkte markedsføring ved å sende til folkeregistrert adresseNavn Personnummer AdresseOpplysningene blir innhentet fra folkeregisteretBerettiget interesse  Personopplysningene lagres i 90 dager
Bruk av informasjonskapsler, inkludert tredjeparts informasjonskapsler med det formål å forbedre brukeropplevelsen, analysere nettrafikk og målrettede annonser for besøkende på nettstedetIP- AdresseOpplysningene blir innhentet fra den RegistrerteSamtykkeLagringstidene for ulike typer informasjonskapsler er angitt i Bluestep’s retningslinjer for informasjonskapsler  
Markeds- og kundeanalyser med det formål å evaluere markedskampanjerPersonnummer LånetypeInformasjonen er hentet fra Bluesteps kundesystem, og fra informasjonskapsler (cookies)SamtykkePersonopplysningene lagres i 90 dager Lagringstidene for ulike typer informasjonskapsler er angitt i Bluesteps retningslinjer for informasjonskapsler  
Utssendelse av nyhetsbrevNavn, e-mailadresseOpplysningene blir innhentet fra den RegistrerteSamtykkeOpplysningene lagres fram til den Registrerte tilbakekaller sitt samtykke.


Overholdelse av regelverk

Formål med behandlingenPersonopplysninger som blir behandletInformasjonskildeBehandlings-grunnlagLagringstid
Overholdelse av kravene i hvitvaskingslovenNavn, personnummer, kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer), opplysninger om lån, kreditthistorikk og husholdningsøkonomi, opplysninger om inntekt m.mInformasjonen innhentes fra Bluestep sitt kundesystemOppfyllelse av rettslig forpliktelse eller annet myndighetsvedtakPersonopplysninger oppbevares i ti år dersom det er nødvendig for å forhindre, avdekke eller etterforske hvitvasking eller terrorfinansiering.
Kontroll av kunder mot PEP og sanksjonslisterNavn PersonnummerInformasjonen innhentes fra Bluestep sitt kundesystem og kontrolleres mot PEP- og sanksjonslisterOppfyllelse av rettslig forpliktelse eller annet myndighetsvedtak for å sikre at det ikke er utilstrekkelige vilkår for å utføre visse banktjenester.

Dersom det ikke etableres et kontraktsforhold, slettes personopplysningene etter 3 måneder. Personopplysninger oppbevares i ti år dersom det er nødvendig for å forhindre, avdekke eller etterforske hvitvasking eller terrorfinansiering.
Oppbevaring av personopplysninger som kan knyttes til kunder mistenkt for svindel, hvitvasking av penger eller terrorfinansieringNavn, personnummer, kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer), økonomiske forhold som kreditthistorikk, husholdningsøkonomi (opplysninger om inntekt m.m).Informasjonen innhentes fra Bluestep sitt kundesystemBluestep sin legitime interesse i å ikke bli utsatt for svindel. Oppfyllelse av rettslig forpliktelse etter hvitvaskingslovenPersonopplysninger oppbevares i ti år dersom det er nødvendig for å forhindre, avdekke eller etterforske hvitvasking eller terrorfinansiering.

 

Behandling av personopplysninger av andre enn Bluestep

Behandling av personopplysninger kan, innenfor rammen av gjeldende regler, skje av Bluestep og av selskaper som Bluestep samarbeider med for å utføre sine tjenester.

Mottaker av personopplysningerGrunnlag for overføringPersonopplysninger som blir overførtRettslig grunnlag
    
Rapportering til myndigheter, for eksempel: Økokrim, Finanstilsynet, Skatteetaten,  Bankenes sikringsfond eller namsmyndigheteneOppfylle juridiske forpliktelser vedrørende skatterapportering, rapportering til Økokrim, innskuddsgaranti m.mNavn, adresse, økonomisk informasjon, informasjon om kundens engasjement hos Bluestep og skattemessig bostedOppfyllelse av rettslig forpliktelse
BankgiroOverføring skjer for å muliggjøre innskudd og uttakNavn, personnummer og kontonummerOppfyllelse av avtale
Besvare henvendelser fra myndigheter som politiet, Skatteetaten, Tolletaten osvOverføringen skjer for å oppfylle Bluestep’s lovpålagte plikt til å utlevere opplysninger.Navn, personnummer, kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer), økonomiske forhold som kreditthistorikk og husholdningsøkonomi (opplysninger om inntekt).Oppfyllelse av rettslig forpliktelse
Utvekslings av informasjon med andre norske kredittinstitusjoner og kredittopplysningsforetakOverføring skjer innenfor rammen av informasjonsutveksling i henhold til gjeldende rettPersonnummer, informasjon om oppgitte kreditter, betalingsmislighold og kredittmisbrukOppfyllelse av rettslig forpliktelse
Håndtering av ubetalte kreditter gjennom Intrum ASOverføring skjer for å muliggjøre Bluesteps inkassohåndtering av ubetalte lån.Navn, personnummer, kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer), eiendomsinformasjon og informasjon om lånet.Oppfyllelse av avtale

Tredjelandsoverføring

Bluestep overfører ikke de Registrertes personopplysninger til land utenfor EU og EØS.

Rettigheter til den registrerte

De registrerte har en rekke rettigheter i henhold til GDPR. Dette avsnittet gir informasjon om hva slags rettigheter som gjelder

Sletting av personopplysninger

Du har krav på å få dine personopplysninger slettet ved følgende tilfeller:

 • Dersom det ikke lenger er grunnlag for å oppbevare personopplysningene dine.
 • Dersom Bluestep behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke, og du trekker tilbake samtykket
 • Om behandlingen skjer for direktemarkedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles
 • Dersom du benytter deg av din rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine
 • Dersom personopplysningene er behandlet ulovlig

Bluestep har rett til å beholde personopplysninger, til tross for begjæring om sletting, dersom det foreligger et nødvendig behandlingsgrunnlag. Dette kan være rettslig forpliktelse om – eksempelvis - hvitvaskingsloven, eller for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet, kan du sende en e-post til personvern@bluestep.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Krav til retting eller supplering av personopplysninger

Personopplysningene som Bluestep behandler om deg skal være korrekte og aktuelle. Hvis du finner ut at Bluestep behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige, og hva som er korrekt.

Hvis du ønsker å be om retting av dine personopplysninger, eller be om informasjon som du har oppgitt i forbindelse med din lånesøknad, er du velkommen til å kontakte din lånerådgiver eller Bluesteps kundeservice på: 21 56 14 66

Du kan også sende en epost til personvern@bluestep.no

Rett til innsyn

Du har rett til å vite om Bluestep behandler dine personopplysninger, hvorfor de blir behandlet, og hvilke opplysninger som er lagret om deg. Innsynsretten innebærer at du kan be Bluestep om kopi av dataene i tillegg til informasjon om:

 • Hvilke kategorier av opplysninger har Bluestep Bank lagret
 • Hva personopplysningene brukes til
 • Hvor lenge opplysningene vil bli lagret
 • Har eller vil Bluestep Bank utlevere opplysningene, og hvem er i så fall mottaker(e)
 • Hvor har Bluestep innhentet opplysningene fra

Dersom du ønsker å benytte deg av innsynsretten, kan du sende en e-post til dpo@bluestep.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Vær oppmerksom på at det kan være informasjon du ikke har tilgang til, for eksempel hvis det er til skade for andre. Det kan også være tilfeller hvor du ikke har krav på kopi av selve dokumentet der dine personopplysninger kommer frem. Bluestep har også etter hvitvaskingsloven § 32 rett til å ikke dele opplysninger som kan vanskeliggjøre overholdelse av samme lov.

Rett til begrensning

I noen tilfeller har du krav på at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe.

I følgende situasjoner kan du kreve begrensning av behandling av personopplysninger:

 • Du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige. Mens Bluestep Bank kontrollerer opplysningene, kan behandlingen begrenses i en periode.
 • Du har brukt din rett til å protestere, og Bluestep Bank holder på å avgjøre om innsigelsen din skal tas til følge.

Du kan også bruke retten til begrensning for å hindre at personopplysningene dine slettes. Det gjelder i disse tilfellene:

 • Personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes.
 • Bluestep Bank skal slette opplysningene fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres.

Ved en begrensning vil personopplysningene dine bli merket slik at de kun kan behandles for bestemte formål. Når begrensningen utløper, vil du bli informert. Når behandlingen av personopplysninger er begrenset, skal Bluestep Bank lagre opplysningene, men ikke bruke dem til noe uten ditt samtykke. Det finnes noen få unntak, blant annet dersom virksomheten trenger opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å begrense dine personopplysninger, kan du sende en e-post til personvern@bluestep.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen er en interesseavveining, dvs for profilering, opptak av samtaler og direkte markedsføring.

I så fall har Bluestep rett til å behandle opplysningene kun hvis det kan påvises legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis databehandlingen finner sted for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Ved bruk av retten til å protestere vil du bli informert om grunnlaget for behandlingen samt de vurderinger som er gjort ved interesseavveiningen.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende en e-post til personvern@bluestep.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen

Dersom du ønsker å benytte deg av retten mot å protestere mot direkte markedsføring, kan du sende forespørselen din på e-post til personvern@bluestep.no. Oppgi fornavn, etternavn og personnummer i forespørselen om å bli utestengt fra direkte markedsføring.

Rett til flytting av personopplysninger (dataportabilitet)

Du har rett til å be om at utlevering av personopplysningene som Bluestep behandler om deg, som behandles ved samtykke eller for å oppfylle en avtale du har inngått med Bluestep. Informasjonen skal overleveres ii et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt format. Du kan også kreve at personopplysningene dine overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig der det er teknisk mulig. 

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til dataportabilitet, kan du sende en e-post til dpo@bluestep.no. Du vil bli bedt om å identifisere deg for å verifisere at du har sendt forespørselen.

Tilbaketrekning av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke ditt, for databehandlingen skjer med bakgrunn og støtte fra samtykket. Du kan lese mer om hvordan vi håndterer informasjonskapsler og endre eller trekke tilbake ditt samtykke til informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å trekke tilbake samtykket ditt for evaluering av markedsføringskampanjer, kan du sende en e-post til personvern@bluestep.no. Skriv inn fornavn, etternavn og personnummer i e-posten.

Tidsfrister

Din forespørsel vil bli behandlet så snart som mulig, og senest en måned etter at forespørselen er mottatt. Ved behov kan svarfristen forlenges med to måneder, og du vil bli informert om årsaken til forsinkelsen.

Automatisk beslutningstaking og profilering

Bluestep benytter profilering som en del av grunnlaget for å bestemme hvilken lånerente som skal tilbys Kunden. Opplysninger som brukes er antall betalingsanmerkninger, deres størrelse, og om Kunden har vært gjenstand for konkurs.

Dersom du ønsker å bestride avgjørelsen, eller ønsker at en lånerådgiver skal vurdere den, kan du kontakte din så er du velkommen til å kontakte din lånerådgiver eller Bluesteps kundeservice på: 21 56 14 66.

Du kan også sende forespørselen din på e-post til personvern@bluestep.no

Automatiserte beslutninger

Bluestep bruker ikke automatiserte beslutninger.

Personvernombud

Bluestep har oppnevnt et personvernombud som har som oppgave å overvåke at Bluestep følger reglene om beskyttelse og behandling av personopplysninger. 
Personvernombudet skal opptre uavhengig i forhold til Bluestep.

Bluestep’s personvernombud kan nås via:
Telefon: 21 56 14 66
E-post: dpo@bluestep.no
Adresse: Sveavägen 163, 113 46 Stockholm, Sweden

For spørsmål, klager eller henvendelser angående Bluesteps behandling av personopplysninger, vennligst ta kontakt med dpo@bluestep.no.

De registrerte kan også henvende seg til Datatilsynet ved spørsmål eller klager angående behandling av personopplysninger.