Skrive samboerkontrakt? Dette bør du ha med

Samboerkontrakt er et smart grep for å hindre usikkerhet og konflikt ved et potensielt brudd i fremtiden.

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er en avtale mellom to eller flere personer som bor sammen. Kontrakten kan blant annet gjelde mellom kjærester, venner eller i et kollektiv.

Hva bør spesifiseres i kontrakten?

Her har begge partene avtalefrihet, så det er opp til samboerne hva de ønsker å regulere eller spesifisere i kontrakten. Vi anbefaler i utgangspunktet å spesifisere hvem som eier hva, og hvor store eierandeler man har i det man eier sammen. Hvem som betaler for hva under samboerskapet, og hvordan eiendelene skal fordeles ved et eventuelt brudd.

Dersom man eier bolig sammen, anbefaler vi å spesifisere hvordan oppgjøret skal skje dersom den ene parten skal overta felles bolig ved et brudd. Vi ser at dette ofte byr på utfordringer dersom dette ikke er regulert i en samboeravtale.

Hvorfor bør man ha en samboerkontrakt?

Man bør ha en samboerkontrakt for å ha en klar formening om hvem som eier hva, og fordelingen av ansvar innad. Da vet samboerne dette det på forhånd, og konflikt om fordeling av eiendeler etter et brudd eller ved et arveoppgjør kan unngås.

Man kan også unngå andre mulige konflikter, eksempelvis tvist om vederlagskrav og eierandeler til felles bolig.

Trenger man samboerkontrakt når den ene eier?

Når dere flytter sammen og kun den ene eier og betaler boliglånet, kan det være smart å la den andre parten kjøpe seg inn litt etter litt. Dette kan dere enkelt ordne gjennom en samboerkontrakt. En slik avtale hjelper til med å fastsette hvem som eier hva og hvor mye hver har betalt. Den er også viktig for å være klar over hva som skjer med boligen og andre ting dere eier sammen, hvis dere skulle gå fra hverandre.

Gjelder samboerkontrakten hvis samboerne velger å gifte seg?

Nei, da er det reglene i ekteskapsloven som regulerer formuesforholdet, eventuelt kan man avtale noe annet i en ektepakt. Men samboerkontrakten kan blant annet kaste lys over hvem som eide hva ved inngangen til ekteskapet, noe som kan ha noe å si for fordelingen mellom ektefellene ved en skilsmisse.

Viktigheten av samboerkontrakt med særkullsbarn

Samboere med særkullsbarn er den familiekonstellasjonen som har størst behov for å sikre seg med en samboeravtale. Det er viktig å bli enige om hva som skjer om den ene samboeren dør, slik at den gjenlevende kan bli boende i felles hjem. Uten en slik avtale er det nemlig lite beskyttelse å hente fra lovverket.

Særkullsbarn har rett til sin arv etter loven, noe som kan inkludere krav på boligen. Dette kan skape utfordringer for den gjenlevende parten med tanke på bosituasjon. Derfor er det avgjørende at samboerkontrakten tydelig fastlegger rettigheter og forpliktelser som sikrer at den som blir igjen, faktisk kan bli boende i hjemmet. Dette er en stor sikkerhet å ha på plass, og er et eksempel på viktigheten av å ha en samboerkontrakt.

Hva gjør vi med situasjoner som ikke er dekket av kontrakten?

Da kan man legge ved et tillegg til kontrakten, eventuelt opprette en ny avtale dersom man ser at det er behov for det. Vi anbefaler å ved jevne mellomrom ta en fot i bakken og se om det er punkter i avtalen som burde endres i foreliggende avtale ved store livsendringer.

Hvordan skrive en samboerkontrakt?

Når du skal skrive en samboerkontrakt, er det viktig å følge visse retningslinjer for å sikre at avtalen er juridisk bindende og dekker alle relevante områder. En mal kan være et nyttig verktøy for å komme i gang, da en strukturert mal kan tilpasses individuelle behov.

Det finnes mange gratis maler for samboerkontrakter på nettet, men det er også mulig å investere i en kontrakt som er utarbeidet av en advokat. Betalte alternativer kan gi ekstra trygghet, da de vanligvis inkluderer profesjonell gjennomgang av avtalen for å sikre at den oppfyller alle juridiske krav.

Hvis du skal skrive en samboerkontrakt selv kan du bruke Forsikringspotalens gratis mal for samboerkontrakt, eller Legalis sin mal for en mer omfattende avtale med advokatgjennomgang.

Trenger jeg advokat for å sette opp samboeravtale?

Nei, det trenger man ikke. Men vi ser at det kan være lurt, fordi en advokat kan hjelpe partene med å komme frem til løsninger for blant annet eierforhold til bolig som er gode løsninger for begge parter. Dette gjelder eksempelvis der den ene parten skal kjøpe seg inn i den andres bolig, eller der en av partene betaler mer av partenes felles boligutgifter. I disse sakene er det ingen standard løsning for hvordan det økonomiske oppgjøret skal bli ved et brudd. Det kan derfor i disse sakene særlig anbefales å kontakte en advokat for å passe på at begge parters interesser blir tilstrekkelig ivaretatt ved opprettelsen av samboeravtalen.

For øvrig bør kontrakten som helhet ha et klart og tydelig språk som ikke kan misforståes/tolkes. Dette kan en advokat bistå med.

Låneeksempel: Effektiv rente 8,55 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.622.146. Totalt: kr. 4.622.146.